*អាចឧបត្ថម្ភត្រីខ មីកំប៉ុងតាមរយៈ Acc ខាងក្រោមព្រោះខែនេះម្ចាស់ឆាណែលខ្សត់ធនធានហើយ៖
– ABA Acc: 000 229 787 (EN CHHUNNA)
—————————————————–
Facebook Page: https://www.facebook.com/Outdoor-Boy-…
Facebook Acc: https://www.facebook.com/ChhunDesmond…
—————————————————–
អរគុណដល់៖

*សម្ភារៈបោះតង់ ក៏ដូចជាកាមេរ៉ា Gopro និងគ្រឿងសម្រាប់បំពាក់កាមេរ៉ា Gopro អាចរកទិញបាននៅ៖
– Pro Mounts Camping: https://web.facebook.com/Pro-Mounts-C…
– Pro Mounts Cambodia: https://web.facebook.com/promountsg

*សម្ភារៈបោះតង់ផ្សេងៗ អាចរកទិញបាននៅ៖
– Fun Camping Cambodia: https://web.facebook.com/Funcampingca…
—————————————————–

Music Cover:
(no copyright music) Food background music _ Meal copyright free music

Music provided by Free Music Tunes
Track: Self Deception – The Shift
Link: https://youtu.be/SrgRN076JSA

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here